Lopende projecten

Nakomelingen van Gangenbewoners
Fotoportretten en biografieën

Troost. Foto Mark Kohn

Het Jordaanmuseum zoekt nu naar een geschikte plek om de tentoonstelling te kunnen huisvesten , en de  financiële middelen.

Fotograaf Mark Kohn maakt in opdracht van het Jordaanmuseum de eerste twaalf foto’s van een serie fotoportretten van bewoners van gangen.

Alleen zij die voorouders hebben die in één van de zes gangen van het Gangenproject hebben gewoond komen in aanmerking voor een portret.
Velen van hen verzamelden zelf biografisch gegevens van hun voorouders, ook in archieven.

Om hun levensverhalen te kunnen schrijven doen daarnaast Vib van Dalen en Mieke Krijger archiefonderzoek naar de bebouwings- en woongeschiedenis van de zes gangen die deel uit maken van Het Gangenproject.

In de museumwoning Palmstraat 92A. werden de eerste 12 foto’s van de serie gemaakt. Toen het huurcontract was beëindigd deed het Jordaanmuseum een beroep op de eigenaar van het Nassautheater, Lijnbaansgracht 31-32 om in dat rauwe verweerde pand de tentoonstelling te mogen huisvesten. Het antwoord van Plusstate B.v. (een vastgoed B.V. van Dirk van den Broek) was: nee.

Onderduik, verraad en verzet in de Jordaan

Lijst Jan de Vries, Gevallen Kameraden
  • Sinds 2013 organiseert Stichting Jordaanmuseum in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Amsterdam bijeenkomsten in het kader van Huizen van verzet, Open Joodse huizen en Vrijheids-maaltijden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onderwerpen besproken die voor geschiedschrijving van de Jordaan van groot belang zijn. In vier jaar tijd werden veel verhalen verteld over onderduik, verraad en verzet.
    De ouders en grootouders van journalist Max Arian zijn meteen na de razzias door Papavoine, die een groentewinkel had op de hoek Elandsstraat/ Hazenstraat, gehuisvest in de Elandsstraat.
    De sinti-familie Weis eerde in 2016 hun onderduikfamilie De Oude. De familie De Oude was destijds een uitgebreide familie die op verschillende adressen in de Vinkenstraat woonde. Tiny, Greet en Griet de Oude, nakomelingen van de familie De Oude waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomsten werd indringend duidelijk dat nabestaanden van verzetsmensen worstelen met de vraag of hun dierbaren, veelal communisten, zijn opgepakt en op transport gesteld als represaille voor het uitroepen van de Februaristaking op de Noordermarkt. Aanknopingspunten voor dit onderzoek  biedt de lijst Jan de Vries (1902–1984). Hij overleefde verschillende “concentratiekampen” en herdacht vierenveertig ‘gevallen kameraden’ met het opstellen van een lijst namen en adressen – vrijwel alle in de Jordaan.

Vierenveertig gevallen kameraden.=

Jan de Vries, 1902-1984 - samensteller lijst
Pieter de Hondt, 1900 - Amersfoort 1942